top of page
Image by Matt Jones

יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך הנו מסמך משפטי בו אדם בעל כשרות משפטית, צלילות דעת ורצון חופשי, בוחר בעצמו מי ינהל את ענייניו הרכושיים, הרפואיים והאישיים אם חלילה ישתנה מצבו הקוגנטיבי ויפגע כושר השיפוט שלו.

לצורך כך אותו אדם ימנה מיופה כח, אדם אחד או יותר, במסגרת יפוי כח מתמשך אשר יוסמך לפעול בשם הממנה בעתיד, כאשר יהיה במצב בו לא יוכל עוד לקבל החלטות מושכלות ולנהל את ענייניו.

עו"ד מור בראונשטין מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ולאמת יפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, ומסמך הבעת רצון על-פי החוק.

bottom of page